Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
OpdrachtnemerKantoor Lucas (KvK 52195422)
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2. Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing.
2. Bij de inschakeling van derden voor de uitvoering van aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
3. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever.

Artikel 3. Informatieverstrekking
1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
3. Alle door opdrachtnemer geproduceerde verzoekschriften, bezwaarschriften en beroepschriften blijven het intellectuele eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt of en in hoeverre de inhoud hiervan gedeeld wordt met opdrachtgever.
4. Indien opdrachtnemer de inhoud als in lid 3 vermeld, deelt met opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht tot strikte geheimhouding over de inhoud hiervan en is opdrachtgever niet bevoegd deze inhoud met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
5. Bij overtreding van de leden 3 en 4 verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van vijfduizend euro voor elke overtreding en vermeerderd met vijfhonderd euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats van deze boete de volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen
4. Alle eventueel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de vaste incassotarieven zoals beschreven in de Wet Incassokosten (WIK).
5. Indien de betaling langer dan 1 (een) maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht en de afgifte van de bescheiden, die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht heeft vervaardigd, opschorten, totdat betaling is geschied.
6. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Opdrachtnemer heeft het recht om op 1 januari van elk volgend jaar de prijzen aan te passen aan de gestegen CBS-prijsindexcijfers.


Artikel 5. Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen één weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het ontvangen bedrag aan honorarium over een periode van maximaal zes maanden of indien dit lager is tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro. Indien opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dan wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 7. Toepasselijk recht en domicilie
1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen door partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.
 
 
Share our website